Logo Fjordxpress white

Færgefart og charter på Flensborg Fjord

GTC

§ 1 Generelle bestemmelser

De følgende generelle betingelser for godstransport (AGB FRACHT) fra Watten Fährlinien GmbH, i det følgende kaldet ordregiveren, har juridisk karakter af generelle betingelser og gælder for alle forretningsforbindelser mellem ordregiveren og ordregiveren i forbindelse med transport af gods. Det nøjagtige omfang af transportydelsen afhænger af den afgivne ordre.
FRACHT’s generelle vilkår og betingelser offentliggøres ved opslag på kontoret, om bord på ordretagerens skibe, offentliggørelse på internettet eller ved udlevering og bliver en fuldgyldig del af transportaftalen.
Med indgåelsen af en transportaftale, men senest med overdragelsen af fragten, anerkender kunden GTC FRACHT som bindende.
Kundens eventuelle modstridende vilkår og betingelser afvises hermed udtrykkeligt. De gælder ikke på noget tidspunkt, medmindre de kontraherende parter forud for indgåelsen af kontrakten skriftligt har aftalt, at FRACHT GTC ikke skal gælde helt eller delvist.
Leverandøren forbeholder sig ret til at ændre eller supplere FRACHT-betingelserne. De træder i kraft fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres ved opslag på opslagstavlen, på internettet eller ved udlevering.

§ 2 Kontraktindgåelse og ydelsernes omfang

Genstanden for transportaftalen er transport af stykgods ved hjælp af et af ordregiverens skibe. Der er ikke krav på transport med et bestemt skib.
Transportaftalen indgås ved ordregiverens betaling af fragten og ved ordretagerens modtagelse af det gods, der skal transporteres, om bord på skibet.
Et krav på transport af godset eksisterer kun for den kontraktligt aftalte sørute mellem to af de Nordsø-færgehavne (landingssteder), der er anført nedenfor:
Husum, Pellworm, Schaarhörn, Südfall, Süderoog, Dagebüll, Schlüttsiel, Gröde, Oland, Hooge, Langeness, Wittdün, Hörnum, Wyk, Nordstrandischmoor.

Den specifikke sørute til transport af godset samt rækkefølgen af eventuelle mellemliggende stop bestemmes af entreprenøren efter eget skøn.
Transportordren omfatter overtagelse af godset fra en bestemt afsender på det aftalte landingssted på afgangsstedet og stuvning på skibet, færgetransport af godset på søvejen til det aftalte landingssted på destinationen samt levering af godset der og frigivelse til den udpegede modtager. Både overtagelsen og udleveringen af det transporterede gods og dermed risikoovergangen skal finde sted om bord på skibet.Under stuvning kan afskiberen påtage sig funktionen som stuvningsagent / supercargo, hvis dette forekommer hensigtsmæssigt i det enkelte tilfælde.Følgende er udelukket fra transportVarer, hvis transport er forbudt ved lov eller af hensyn til skibets sikkerhed eller af hensyn til den offentlige sikkerhed og orden, især brandfarlige, miljøfarlige, brændbare, giftige, ætsende, strålende, radioaktive og lignende varer,gods, som efter transportørens mening er uegnet til transport på de påtænkte skibe på grund af størrelse, vægt eller materialeegenskaber,
gods i løs vægt og
For transport af passagerer skal der indgås en separat kontrakt med leverandøren, for hvilken leverandørens separate generelle transportbetingelser (GCC) gælder.
I tilfælde af dårlige vejrforhold, især storm, regn, frost, kan modtagelse af følsomme varer nægtes.
Forudgående særlig aftale er påkrævet for transport af
gods af usædvanlige dimensioner eller vægt (fra 3,5 m3 40 kg),værdigenstande som ædelmetaller, smykker, ædelsten, kontanter eller værdipapirer og levende dyr.levende dyr. Sidstnævnte skal anbringes i bure eller lignende sikre beholdere og skal altid læsses af afsenderen selv. Hvis ordregiverens medarbejdere hjælper med lastningen, handler de ikke i overensstemmelse med de opgaver, som ordregiveren har pålagt dem, men som ordregiverens eller modtagerens repræsentanter.
Hvis stoffer eller genstande, der er udelukket fra transporten, først opdages under transporten, er skibsledelsen berettiget til efter eget skøn at fjerne dem fra skibet i den nærmeste havn på ordregiverens regning. Under alle omstændigheder hæfter ordregiver fuldt ud for eventuelle skader, som ordretager pådrager sig som følge heraf i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. I tilfælde af udelukkelse af varer har ordregiveren ikke krav på erstatning for allerede betalte fragtomkostninger eller erstatning for direkte eller indirekte skader, som ordregiveren har pådraget sig som følge af udelukkelsen.

§ 3 Fragtgebyrer

De gældende fragtgebyrer beregnes efter afstand (pr. sømil = 1,852 km) og offentliggøres på kontoret, på hjemmesiden og på leverandørens skibe.
Fragtgebyrerne betales normalt inden rejsens start og inkluderer den respektive lovpligtige moms, medmindre andet er aftalt. Gebyrerne opkræves normalt kontant. Betaling med EC-kort accepteres.Andre betalingsmetoder og -midler er kun mulige i undtagelsestilfælde og efter forudgående konsultation med ledende medarbejdere hos transportøren. Der kan ikke udledes noget retskrav fra ordregiveren for fremtidige transporter af en betalingsfrist, der er givet i et enkelt tilfælde.

§ 4 Fragtdokumenter

For hver transport af gods skal der udstedes et fragtbrev i to eksemplarer. Konnossementer er ikke værdipapirer og kan ikke overdrages eller pantsættes. Ordregiveren er bemyndiget til at levere godset til den modtager, der er angivet på fragtbrevet.
Leverandøren hæfter ikke for rigtigheden af oplysningerne i fragtbrevet om godsets antal, mærker, indhold, art, klasse, kvalitet, tilstand, værdi, beskaffenhed og emballage. Leverandøren er kun ansvarlig for antal enheder, dimensioner, vægt og ydre tilstand, hvis der er foretaget en optælling, herunder en inspektion af den ydre tilstand, sammen med ordregiver/afsender/modtager.En sådan inspektion udføres kun på udtrykkelig anmodning fra ordregiver og er underlagt et gebyr.

§ 5 Ordregiverens forpligtelser og ansvar

Ordregiveren skal ved afgivelse af fragtordren, senest inden lastningen af skibet påbegyndes, klart og utvetydigt i tekstform give ordregiveren alle oplysninger om godsets art, dimensioner, antal, vægt, emballage, mærkning, tilstand og beskaffenhed, som er af betydning for en korrekt gennemførelse af transporten, og skal beskrive godset præcist på sædvanlig måde. Han skal angive leveringsstedet for godset, den person, der losser godset, stedet for levering/afhentning og modtagerens person.
Det skal sikres, at det gods, der skal transporteres, er tydeligt mærket med de oplysninger, der er angivet i det foregående afsnit. Hvis leverandøren pådrager sig ekstra udgifter på grund af forkerte eller uklare oplysninger fra ordregiveren, er leverandøren berettiget til at opkræve disse ekstra udgifter hos ordregiveren.
Inden godset overdrages, skal ordregiveren eller afsenderen sammen med godset også overdrage alle dokumenter og ledsagende papirer, der kræves i henhold til den gældende fragttarif og de gældende lovbestemmelser, især på grund af havne-, told-, sundheds- eller andre bestemmelser. Det gods, der skal transporteres, skal være emballeret på en måde, der er egnet til søtransport. Beslutningen om, hvorvidt emballagen kan betragtes som tilstrækkelig, ligger hos entreprenøren eller skibsledelsen. Selv om entreprenøren eller skibsledelsen ikke har gjort indsigelse mod emballagen, ligger risikoen for skader på grund af utilstrækkelig eller mangelfuld emballage fortsat hos afsenderen eller ordregiveren.
Desuden skal det sikres, at lasten er i en tilstand, der udelukker enhver risiko for entreprenøren, tredjeparter og skibet. I tilfælde af misligholdelse gælder § 2, stk. 8. Især skal ordregiveren eller afladeren opfylde sin forpligtelse til at underrette ordregiveren for transport af farligt gods med hensyn til korrekt deklaration og mærkning af farligt gods; de lovmæssige bestemmelser (GGVSee) gælder i denne henseende.
Ordregiveren indestår for rigtigheden af beskrivelsen af godset i henhold til de foregående afsnit på tidspunktet for overtagelsen. Ordregiveren er ansvarlig for alle direkte og indirekte tab, skader og andre ulemper som følge af forkerte, ufuldstændige eller manglende meddelelser samt for alle omkostninger, der opstår som følge heraf.I alle sådanne tilfælde kan leverandøren for ordregiverens regning aflæsse det pågældende gods, sætte det i land eller i hastende tilfælde destruere det, uden selv at skulle foretage sig noget.I alle sådanne tilfælde kan leverandøren på ordregiverens bekostning aflæsse det pågældende gods, sætte det i land eller i hastende tilfælde destruere det uden selv at pådrage sig nogen skade. Beslutningen om, hvorvidt emballagen kan betragtes som tilstrækkelig, ligger hos entreprenøren eller skibsledelsen.Selv om entreprenøren eller skibsledelsen ikke har gjort indsigelse mod emballagen, ligger risikoen for skader på grund af utilstrækkelig eller mangelfuld emballage fortsat hos afsenderen eller ordregiveren.
Desuden skal det sikres, at lasten er i en tilstand, der udelukker enhver risiko for entreprenøren, tredjeparter og skibet. I tilfælde af misligholdelse gælder § 2, stk. 8. Især skal ordregiveren eller afladeren opfylde sin forpligtelse til at underrette ordregiveren for transport af farligt gods med hensyn til korrekt deklaration og mærkning af farligt gods; de lovmæssige bestemmelser (GGVSee) gælder i denne henseende.
Ordregiveren indestår for rigtigheden af beskrivelsen af godset i henhold til de foregående afsnit på tidspunktet for modtagelsen. Ordregiver er ansvarlig for alle direkte og indirekte tab, skader og andre ulemper som følge af ukorrekte, ufuldstændige eller udeladte meddelelser samt for alle omkostninger, der opstår som følge heraf. I alle sådanne tilfælde kan leverandøren på ordregiverens bekostning losse det pågældende gods, sætte det i land eller i hastende tilfælde destruere det uden selv at blive erstatningsansvarlig. Kunden garanterer nøjagtigheden af beskrivelsen af varerne i overensstemmelse med de foregående afsnit på tidspunktet for accept. Ordregiver er ansvarlig for alle direkte og indirekte tab, skader og andre ulemper som følge af ukorrekte, ufuldstændige eller udeladte meddelelser, samt for alle omkostninger, der opstår som følge heraf. I alle sådanne tilfælde kan leverandøren på ordregiverens bekostning losse det pågældende gods, sætte det i land eller i hastende tilfælde destruere det uden selv at blive erstatningsansvarlig.
Hvis skibet tilbageholdes eller forhindres i at anløbe eller forlade en havn, eller hvis godset konfiskeres som følge af manglende, unøjagtige eller forkerte oplysninger eller ledsagedokumenter eller på grund af tilsidesættelse af lovbestemmelser fra ordregiverens, afsenderens eller modtagerens side, er ordregiveren ansvarlig over for leverandøren og de andre parter, der er involveret i lasten, for alle deraf følgende forsinkelser, skader, omkostninger, bøder og andre ulemper. Hvis leverandøren skal afgive erklæringer, udstede, håndtere eller underskrive dokumenter i forbindelse med godset over for myndigheder, toldsteder, offentlige embedsmænd eller offentlige eller private virksomheder, handler han kun på vegne af, for regning af og på risiko for ordregiveren eller de parter, der er involveret i godset. Han er kun ansvarlig for udeladelser, tab eller manglende levering i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt. Hvis der anvendes tredjepartsleverandører, hæfter vi kun for valget af disse.
Fragtgodset skal i god tid før skibets afgang bringes til den aftalte kajplads foran skibet og holdes klar der. Godset må kun bringes om bord af ordregiveren eller aflasteren efter anmodning fra skibsledelsen. Efter at skibsledelsen har accepteret godset om bord, skal det stuves og sikres af skibets personale på et passende sted. Stuvning og sikring af lasten samt losning heraf skal altid udføres af skibets personale, idet afsenderen om nødvendigt kan optræde som supercargo i en rådgivende eller støttende funktion. Ordregiver skal endvidere sikre, at det gods, der skal transporteres, kan modtages rettidigt af den udpegede modtager af forsendelsen under hensyntagen til en rimelig rejsetid fra overdragelsestidspunktet. Hvis forsendelsen ikke modtages rettidigt af modtageren, er leverandøren berettiget til at fakturere ordregiveren for de ekstraudgifter, der er opstået som følge heraf. Retten til at kræve yderligere skadeserstatning forbeholdes.

§ 6 Levering og anmeldelse af skader

Ordregiveren eller den af ham udpegede modtager, som skal instrueres herom, er forpligtet til straks efter transportens udførelse at kontrollere, om godset har lidt skade under transporten. Hvis der ikke er nogen reklamationer, skal modtageren kvittere for modtagelsen uden reklamation på en formular, som skibsledelsen stiller til rådighed til dette formål.
Enhver konstateret skade på godset skal straks meddeles i tekstform til ordregiveren eller en af ordregiveren bemyndiget repræsentant, nemlig
udvendigt genkendelige skader eller tab af gods senest ved levering af lasten,
udvendigt uigenkendelige skader inden for 3 dage efter leveringsdagen eller efter det tidspunkt, hvor levering skulle have fundet sted.

Meddelelsen skal identificere tabet eller skaden tilstrækkeligt tydeligt. Rettidig afsendelse er tilstrækkelig til at overholde fristen.

Skriftlig anmeldelse er ikke påkrævet, hvis ladningens tilstand er blevet inspiceret ved modtagelsen i fællesskab af modtageren og skibsføreren eller deres repræsentanter og er blevet registreret i en rapport, der skal underskrives i fællesskab af begge parter.
I tilfælde af brud på anmeldelsespligten i henhold til stk. 1 og 2 skal det antages, at entreprenøren har leveret godset komplet og ubeskadiget.

§ 7 Kontrakthaverens pligter og ansvar

Ordregiveren skal udføre den tildelte transportordre med den omhu, som en forsigtig transportør skal udvise.
Ordregiveren forpligter sig til at udføre transporten med et skib, der opfylder de gældende sikkerhedsforskrifter. Han er ikke forpligtet til at udføre transporten med et bestemt fartøj, men kan bruge ethvert eget eller chartret fartøj og er bemyndiget til at erstatte det planlagte fartøj med et andet fartøj indtil transportens start.
Leverandøren er ansvarlig over for ordregiveren for enhver skade, der opstår under udførelsen af ordren inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser i §§ 498 ff. HGB (TYSK HANDELSLOV). Følgende bestemmelser gælder dog, medmindre andet er fastsat i ufravigelige lovbestemmelser eller lovbestemmelser, der er fastsat i de generelle forretningsbetingelser.

§ 8 Begrænsning og begrænsning af ansvar

Leverandørens ansvar for skader på gods er begrænset til et beløb på 666,67 særlige trækningsrettigheder pr. genstand eller enhed eller et beløb på 2 særlige trækningsrettigheder pr. kg af bruttovægten af det tabte eller beskadigede gods, alt efter hvad der er højest.
Begrænsningen af leverandørens samlede ansvar pr. skadesbegivenhed i henhold til § 611, stk. 1, sætning 1 i HGB i overensstemmelse med bestemmelserne i konventionen om begrænsning af ansvar for søretlige krav (HBÜ) forbliver forbeholdt.

§ 9 Udelukkelse af ansvar

I henhold til § 512 (2) HGB er det aftalt, at leverandøren ikke er ansvarlig for fejl begået af hans personale og skibets besætning, hvis skaden er forårsaget af adfærd i forbindelse med skibets ledelse eller anden drift eller af brand eller eksplosion om bord på et skib. Som foranstaltninger i forbindelse med skibets ledelse eller anden drift i henhold til foregående sætning anses kun foranstaltninger, som ikke primært er truffet i lastens interesse.

§ 10 Krav uden for kontraktforhold, kvalificeret skyld

De i §§ 9 til 10 nævnte ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger gælder også for krav uden for kontraktforhold, som ordregiveren eller modtageren har mod leverandøren for tab eller beskadigelse af godset. For tredjemands krav uden for kontraktforhold gælder § 506, stk. 2 HGB.
Ovenstående ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger gælder ikke, hvis skaden er forårsaget af
på grund af forsæt eller grov uagtsomhed fra leverandørens eller dennes ledende medarbejderes side eller
ved misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvorved erstatningskrav i sidstnævnte tilfælde er begrænset til den forudsigelige, typiske skade. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, hvis opfyldelse er afgørende for den korrekte udførelse af fragtaftalen, og hvis overholdelse kontraktpartneren regelmæssigt kan stole på.

§ 11 Forældelse

Krav, der udspringer af søfragtaftalen, forældes efter et år.
Forældelsesfristen regnes fra den dag, da godset blev udleveret, eller, hvis godset ikke blev udleveret, fra den dag, da godset skulle have været udleveret.

§ 12 Værneting, gældende lov

Værneting for alle retstvister i forbindelse med fragtaftaler mellem ordregiveren og erhvervsdrivende, for hvem fragtaftalen er en del af deres virksomhed, er Husum. For alle andre tvister gælder det lovbestemte værneting.
Tysk lov finder anvendelse.

§ 13 Udenretlig tvistbilæggelse, voldgiftscenter

I henhold til lov om bilæggelse af tvister på forbrugerområdet er entreprenøren forpligtet til at informere kunder i deres egenskab af forbrugere om, at de i tilfælde af klager kan henvende sig til et forbrugervoldgiftsnævn, i dette tilfælde til det ansvarlige generelle forbrugervoldgiftsnævn i Center for Arbitration e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl. Det skal dog bemærkes, at entreprenøren i øjeblikket ikke er parat til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Med forbehold for ændringer uden varsel

Husum, status: august 2017

Tak for din interesse i vores hjemmeside www.foerdexpress.com

Watten Fährlinien GmbH
Schiffbrücke 15
25813 Husum
Tlf. 04841-9374617


www.watten-faehrlinien.de
info@watten-faehrlinien.de

Scroll to Top