Logo Fjordxpress white

Færgefart og charter på Flensborg Fjord

Generelle transportbetingelser (GCC)

§ 1 Generelle bestemmelser

1. De følgende generelle transportbetingelser (GTCC) for Watten Fährlinien GmbH, i det følgende benævnt transportøren, har juridisk karakter af generelle betingelser og gælder for efterspørgsels-, special- og turistrejser, der udføres som en del af transporten af passagerer og deres bagage. Transport af gods er udelukkende reguleret af transportørens separate generelle vilkår og betingelser for godstransport (GTC FREIGHT).
2. GTC’erne offentliggøres ved opslag på kontoret og om bord på skibene, ved offentliggørelse på internettet og ved udlevering og bliver en fuldgyldig del af transportaftalen. De gælder både for betalt og gratis transport.
3. Ved at acceptere billetten eller indgå en transportaftale for grupperejser, men senest ved ombordstigning, anerkender passageren eller kunden de generelle forretningsbetingelser som bindende.
4. Eventuelle modstridende vilkår og betingelser fra transportørens kontraktpartner afvises hermed udtrykkeligt. De gælder ikke på noget tidspunkt, medmindre de kontraherende parter forud for kontraktens indgåelse skriftligt har aftalt, at GTC helt eller delvist ikke skal gælde.
5. Luftfartsselskabet forbeholder sig ret til at ændre eller supplere de generelle forretningsbetingelser. De træder i kraft fra tidspunktet for deres offentliggørelse på opslagstavler, på internettet eller ved udlevering.
6. I overensstemmelse med loven om bilæggelse af tvister på forbrugerområdet er transportøren forpligtet til at informere passagererne i deres egenskab af forbrugere om, at de kan kontakte et voldgiftsnævn på forbrugerområdet i tilfælde af klager, i dette tilfælde det kompetente voldgiftsnævn for offentlig personbefordring (söp), Fasanenstr. 81, 10623 Berlin (www.soep-online.de). Det skal dog bemærkes, at transportøren i øjeblikket ikke er parat til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

§ 2 Aftale om befordring

1. Befordringsaftalen indgås ved betaling af befordringsafgiften og udlevering af billetten til passageren eller ved passagerens indtræden i køretøjet. Der er kun krav på befordring for den rejse, der er angivet på den købte billet.
2. Hvis passagerer må udelukkes fra befordringen på grund af pladsmangel om bord, refunderes den betalte billetpris fuldt ud, hvis transportøren ikke kan tilbyde passageren et passende alternativ. Yderligere krav mod transportøren er udelukket.

§ 3 Passagerpriser, billetpriser

1. De gældende priser for passagertransport offentliggøres på kontoret, på hjemmesiden og på transportørens skibe. Børn under 4 år transporteres gratis, når de ledsages af en voksen. For at drage fordel af de rabatter, der er fastsat i taksterne, skal passageren fremlægge bevis for berettigelse ved køb af billetten. En kombination af rabatter er ikke mulig.
2. Passagertaksterne gælder ikke for særlige rejser. Afgifter for særlige rejser aftales separat i hvert enkelt tilfælde.
3. I tilfælde af en afstandsafhængig prisberegning pr. sømil (1,852 km) fastlægges den afstand, der skal lægges til grund, sammen med kunden på kundens anmodning inden rejsens start. I tilfælde af afstandsuafhængige priser, især for kollektive rejser, kan transportøren frit vælge ruten.

§ 4 Forfaldsdato og betaling af billetprisen

1. Befordringsafgiften skal altid betales inden rejsens begyndelse og opkræves som regel kontant. Betaling med EC-kort accepteres. Andre betalingsmetoder og -midler er kun mulige i undtagelsestilfælde og efter forudgående samråd med ledende medarbejdere hos transportøren.
2. Passagerens retskrav på fremtidige rejser kan ikke udledes af en betalingsfrist, der er indrømmet i særlige tilfælde.

§ 5 Udelukkelse af personer, genstande og dyr fra transport

1. Skibets ledelse eller en anden person, der er bemyndiget af transportøren til dette formål, kan efter behørigt skøn udelukke personer fra befordring, hvis de
    1. er uegnede til at rejse på grund af almindelig eller smitsom sygdom, svagelighed eller af anden grund eller bringer andre passagerers helbred i fare,
    2. er afhængige af en ledsager på grund af personlige omstændigheder, men rejser uledsaget,
    3. har bestilt transport under falske forudsætninger, eller
    4. forstyrrer freden om bord gennem deres adfærd.
Hvis sådanne personer er om bord, skal de forlade skibet i næste havn efter ordre fra skibets ledelse eller en anden person, der er bemyndiget af transportøren til at gøre det.
2. Transport af børn under 14 år, der rejser alene, er udelukket. Unge mellem 14 og 17 år, der rejser alene, skal have skriftligt samtykke fra en forælder eller værge til den bestilte transport, som skal fremvises til transportøren på anmodning.
3. Personer, der kun må transporteres med en ledsagende læge i nødstilfælde i henhold til den nuværende version af patienttransportdirektivet, er ikke omfattet af bestemmelserne i de foregående afsnit.
4. Bagage og ledsagede dyr, der medbringes af passagerer, skal forblive i deres varetægt under rejsen. Transportøren skal gerne hjælpe passageren med at sikre lasten korrekt. Hvis det ikke er muligt at sikre lasten, eller hvis genstande eller dyr kun kan lastes med risiko for at bringe skibets besætning, passagerer eller skibet i fare, kan sådanne genstande eller dyr udelukkes fra transport.
5. I tilfælde af udelukkelse fra befordring i henhold til de foregående afsnit 1 til 4 er der under ingen omstændigheder krav om kompensation for allerede betalte befordringsafgifter eller for kompensation for direkte eller indirekte skade, som passageren har lidt som følge af udelukkelsen. Passageren er fuldt ud ansvarlig over for transportøren for alle konsekvenser og skader, der opstår som følge af de foregående afsnit 1 til 4. Passageren har ret til at bevise, at transportøren slet ikke har lidt noget tab eller et betydeligt lavere tab end den allerede betalte transportafgift.

§ 6 Afbestilling

1. Passageren har ret til at træde tilbage fra befordringskontrakten på et hvilket som helst tidspunkt op til rejsens begyndelse. Passagerens afbestilling er formfri og kan ske mundtligt eller skriftligt. Transportøren forbeholder sig ret til at opkræve et ekspeditionsgebyr på € 6,00 pr. passager for aflysninger fra passagerens side.

2. Hvis den rejsende afbestiller op til 72 timer før den planlagte rejsestart, vil han/hun modtage fuld refusion af transportgebyret, hvis der er foretaget forudbetaling.

3. Hvis afbestillingen sker senere end 72 timer før rejsens planlagte start, vil den rejsende få refunderet 50 % af det betalte transportgebyr, hvis der er foretaget forudbetaling.

4. Hvis aflysningen sker senere end 24 timer før rejsens planlagte start, vil den rejsende ikke modtage refusion, hvis der er foretaget forudbetaling.

§ 7 Billetter, forhøjet billetpris

1. Billetter kan kun overdrages indtil rejsens begyndelse og kun, hvis de ikke står i et bestemt navn eller er købt til en særlig pris. Hvis billetterne er forsynet med en bestemt dato, er de kun gyldige til rejser på denne dato.
2. Enhver passager er forpligtet til uopfordret at fremvise sin billet til billetkontrolløren ved ombordstigning på skibet og til at holde den tilgængelig efter rejsens start, så den til enhver tid kan vises til en autoriseret repræsentant for transportøren på anmodning.
3. Hvis det konstateres, at en passager rejser uden gyldig billet, er han/hun forpligtet til at betale en højere pris. Dette gælder også for anvendelse af en billetprisreduktion, som passageren ikke opfylder kravene til. Den forhøjede billetpris er generelt € 40,00. Hvis den dobbelte faktiske billetpris, der skal betales, udgør mere end € 40,00, skal der dog betales den dobbelte billetpris. Ved beregningen af den faktiske billetpris, der skal betales, antages det, medmindre andet bevises, at passageren, der blev fundet uden gyldig billet, gik om bord på skibet i den første afgangshavn med den hensigt at rejse derfra til den sidste anløbshavn. Bevisbyrden for et mere gunstigt hændelsesforløb påhviler passageren.

§ 8 Bortfragterens forpligtelser

1. Bortfragteren forpligter sig til at gennemføre rejsen med et skib, der opfylder sikkerhedsbestemmelserne.
2. Transportøren er ikke forpligtet til at gennemføre rejsen med et bestemt skib. Han kan bruge et hvilket som helst af sine egne eller chartrede skibe og er også bemyndiget til at erstatte det planlagte skib med et andet skib indtil rejsens begyndelse.
3. Transportøren påtager sig intet ansvar for overholdelse af tidsplanen. Transportøren forbeholder sig også udtrykkeligt retten til at foretage ændringer i tidsplanen, afbrydelser, aflysninger, skibsændringer, afvigelser fra rejseplanen og ændringer i afgangshavnen eller destinationen, især som følge af ugunstige vejr- eller tidevandsforhold eller tekniske fejl. Det samme gælder ændringer eller aflysninger på grund af omstændigheder, som transportøren ikke er ansvarlig for, såsom arbejdskonflikter, epidemier, ulykker og officielle indgreb (»forstyrrelser«). I alle sådanne tilfælde af forstyrrelse af den planlagte drift af tjenesten fortsætter luftfartsselskabets ret til fuld betaling af billetprisen i princippet, medmindre der er tale om en fuldstændig aflysning af rejsen. I tilfælde af en sådan fuldstændig aflysning af rejsen bortfalder transportørens ret til billetprisen. Hvis billetten allerede er betalt, refunderer transportøren den til passageren. Ethvert yderligere ansvar for transportøren er udelukket, medmindre transportøren eller en ansat eller agent for transportøren har forårsaget forstyrrelsen i udførelsen af sine opgaver på en groft uagtsom eller forsætlig måde.

§ 9 Passagerens forpligtelser

1. Passageren er forpligtet til straks at efterkomme alle anvisninger vedrørende sikkerhed og orden om bord, som gives af skibets ledelse eller en anden person, der er bemyndiget af transportøren. Endvidere er passageren i tilfælde af forstyrrelser forpligtet til at gøre alt, hvad der er rimeligt for at afhjælpe forstyrrelsen og minimere eventuelle skader, der måtte opstå.
2. Det er forbudt for passageren at tilsmudse eller beskadige skibets rum, udstyr eller genstande, misbruge sikkerhedsudstyr eller kaste genstande af enhver art fra skibet.
3. Bagage og medfølgende gods skal stuves, opbevares og overvåges af passageren om bord på skibet under hele rejsen. Passagerer kan placere sådanne genstande i et passende mærket bagagerum og opbevare dem der på egen risiko under hele rejsen. Transportøren påtager sig dog ingen pligt til at passe på, overvåge eller opbevare genstande, der er anbragt i det mærkede bagagerum.
4. Alle rederiets skibe er ikke-ryger skibe. Rygning og indtagelse af alkoholiske drikke, der ikke er købt om bord, er forbudt i alle områder om bord.

§ 10 Befordring af bagage og dyr

1. Transportøren er kun forpligtet til at transportere passagerer og deres sædvanlige bagage (f.eks. tasker, dokumentmapper, kufferter og lignende beholdere) og deres medfølgende gods (andre let transportable genstande med en vægt på op til 25 kg hver, forudsat at de ikke åbenlyst er beregnet til kommercielle formål), forudsat at disse genstande kan transporteres om bord på én gang og ikke er uhåndterlige. Den tilladte størrelse på genstanden må ikke overstige et volumen på 90 liter og en vægt på 20 kg pr. bagage. Bagage og medfølgende gods, der er meget snavset eller kan skade, genere, genere eller forårsage skade på andre passagerer, er udelukket fra befordring. I tvivlstilfælde afgør skibsledelsen, om bagagen kan medtages. Bagage og medfølgende gods må kun anbringes i de dertil indrettede områder; gange, flugtveje og siddepladser skal holdes fri for sådanne genstande. Skibsledelsens anvisninger vedrørende lastning og stuvning af bagage skal til enhver tid følges. I tilfælde af manglende overholdelse er passageren fuldt ud ansvarlig for eventuelle skader i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.
2. Større stykker bagage, voluminøse varer og cykler transporteres kun i henhold til den gældende tarif. Uledsaget gods transporteres kun i henhold til de takster, der gælder for godstransport. Der skal indgås en separat fragtaftale for dette på grundlag af transportørens GTC FREIGHT.
3. Våben, brandfarlige, ætsende, giftige, eksplosive eller ildelugtende genstande eller stoffer og sådanne, der kan være til gene for medpassagerer, samt genstande eller stoffer, hvis besiddelse eller transport er forbudt eller strafbart ved lov, er udelukket fra transport. Passagerer skal underrette transportøren før afgang, hvis de ønsker at transportere ovennævnte genstande eller stoffer. Passagerer, der medbringer sådanne genstande eller stoffer, skal give transportøren mulighed for straks at inspicere dem. Dette gælder også i tilfælde af begrundet mistanke. Hvis passagererne ikke umiddelbart kan bevise, at stoffet eller genstanden er uskadelig, kan de udelukkes fra befordringen. Hvis sådanne stoffer eller genstande først opdages under rejsen, kan skibsledelsen tage dem i besiddelse, opbevare dem og fjerne dem fra skibet for passagerens regning i den næste havn, der anløbes.
4. Transportøren kan nægte at transportere dyr på grund af mulig fare for personers eller skibets sikkerhed. Ellers vil kun små dyr og hunde op til en skulderhøjde på [70 cm] ledsaget af en betalende passager blive transporteret gratis, forudsat at dyrene ikke er til gene for medpassagerer, og at den ledsagende kæledyrsejer opfylder sin tilsynspligt. For hunde med en skulderhøjde på mere end [70 cm] gælder en separat transportpris. Skibets ledelse eller enhver anden person, der er bemyndiget af transportøren, har ret til at udelukke dyr, der ikke opfylder ovenstående betingelser, fra transporten. Eventuelle skader og omkostninger forårsaget af tilsmudsning eller beskadigelse af skibet og dets faciliteter samt tilsmudsning eller beskadigelse af andre personer om bord eller bagage skal bæres af dyrets ejer. Der er ingen forpligtelse til at transportere dyr, især ikke på turistudflugter eller andre ikke-planlagte ture. Dyr må ikke anbringes på sæder. Hunde skal holdes i snor.

§ 11 Udelukkelse og passagerens ansvar

1. Hvis passageren ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til §§ 8 og 9 på trods af en advarsel fra skibsledelsen eller andre personer, der er bemyndiget af transportøren, kan skibsledelsen udelukke ham fra videre rejse.
2. Hvis passageren udelukkes i henhold til § 8 (1) til (2) sammenholdt med det foregående afsnit, har han ikke ret til tilbagebetaling af befordringsafgiften. Passageren har dog ret til at bevise, at transportøren ikke har lidt nogen skade, eller at skaden er betydeligt lavere end den allerede betalte transportafgift.
3. Hvis bortfragteren lider direkte eller indirekte skade som følge af manglende overholdelse eller overtrædelse af skibsledelsens anvisninger, skibets reglement, sikkerhedsforskrifter eller anvisninger fra en anden bemyndiget repræsentant udpeget af bortfragteren eller som følge af andre overtrædelser af passagerens forpligtelser i henhold til §§ 4, 8 eller 9, er passageren fuldt ud ansvarlig over for bortfragteren for denne skade.

§ 12 Transportørens ansvar for personskade og skade på bagage

1. Transportøren er generelt ansvarlig for skade, der under transporten forvoldes af
    1. en passagers død eller legemsbeskadigelse
    2. tab eller beskadigelse af rejsegods
    3. tab af eller skade på medfølgende gods, eller
    4. tab af eller skade på bagage, der er taget i forvaring
opstår. Med forbehold af et minimumsansvar uanset skyld i tilfælde af a), er transportøren kun ansvarlig herudover og i alle andre tilfælde, hvis han eller en af transportørens ansatte eller agenter under udførelsen af deres opgaver har forårsaget skaden forsætligt eller ved grov uagtsomhed.
2. Transportørens ansvar over for hver enkelt passager og for hver enkelt transport i de i stk. 1 nævnte tilfælde skal være begrænset i overensstemmelse med de maksimale ansvarsgrænser, der er tilladt i henhold til loven. I de i stk. 1 litra b)-c) nævnte tilfælde er transportøren kun ansvarlig efter fradrag af en selvrisiko på det maksimalt tilladte beløb i henhold til loven.
3. Transportøren er ikke ansvarlig for tab eller beskadigelse af penge, smykker eller andre værdigenstande i den bagage, som passageren medbringer, eller som befinder sig andetsteds om bord, medmindre disse er deponeret hos transportøren til sikker opbevaring.
4. Transportøren er ikke ansvarlig for ulykker, konfiskation, skade på ejendom, vejrforhold, forsinkelser eller andre uregelmæssigheder, som ikke kan tilskrives hans skyld.
5. Bevisbyrden for, at den begivenhed, der forårsagede skaden eller tabet, indtraf under transporten, og bevisbyrden for skadens eller tabets omfang påhviler passageren.
6. Begrænsningen af transportørens samlede ansvar pr. skadebegivenhed i henhold til §§ 611 ff. HGB i forbindelse med konventionen om ansvarsbegrænsning forbliver forbeholdt.
7. I alle andre tilfælde er transportøren ansvarlig
    1. over for en erhvervsdrivende, der indgår befordringskontrakten som led i sin erhvervsvirksomhed, kun i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra transportørens side eller fra dennes juridiske repræsentanter eller ledende medarbejdere,
    2. over for andre passagerer kun i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed fra transportørens eller dennes ansattes eller agenters side i forbindelse med udførelsen af deres opgaver.
8. Passageren er ansvarlig over for transportøren og dennes ansatte eller agenter under udførelsen af deres opgaver for alle skader, der er forvoldt ved grov uagtsomhed.

§ 13 Anmeldelse af skade

1. Passageren skal underrette transportøren eller en bemyndiget repræsentant om
    1. udvendigt genkendelige skader på rejsegods og medfølgende gods senest, når skibet forlades på ankomststedet,
    2. enhver skade på eller tab af bagage og medfølgende gods, som ikke kan genkendes udvendigt, senest 15 dage efter datoen for afstigning eller udlevering eller efter den dato, hvor udlevering skulle have fundet sted,
skriftligt. Rettidig afsendelse er tilstrækkelig til at overholde fristen. I tilfælde af stk. 1 b) skal passageren fremlægge bevis for den anvendte transporttjeneste.
2. Hvis passageren ikke opfylder kravene i stk. 1, antages det, indtil det modsatte er bevist, at han har fået sit rejsegods tilbage i ubeskadiget stand.
3. En skriftlig meddelelse fra passageren er ikke påkrævet, hvis bagagens eller den medfølgende lasts tilstand er blevet kontrolleret i fællesskab af passageren og skipperen eller deres repræsentanter ved modtagelsen og registreret i en rapport, der skal underskrives i fællesskab af begge parter.

§ 14 Forældelse og begrænsning af erstatningskrav

1. Erstatningskrav på grund af en passagers død eller tilskadekomst eller på grund af bortkomst eller beskadigelse af rejsegods bortfalder, hvis de ikke gøres gældende inden for en af følgende frister
    1. tre år fra den dato, hvor den berettigede fik eller normalt burde have fået kendskab til dødsfaldet eller personskaden eller til tabet eller beskadigelsen, eller
    2. fem år fra den dato, hvor passagerens udstigning fandt sted eller burde have fundet sted, alt efter hvilken dato der er den seneste.
2. Erstatningskrav mod transportøren for en passagers død eller personskade eller for tab eller beskadigelse af bagage eller medfølgende gods forældes efter to år.
3. Forældelsesfristen begynder at løbe
    1. i tilfælde af personskade på den dag, hvor passageren går i land;
    2. i tilfælde af dødsfald under rejsen, på den dag, hvor passageren skulle være gået fra borde, og i tilfælde af personskade under rejsen, hvis passagerens død indtraf efter udstigningen, på dødsdagen, dog senest et år efter den dag, hvor passageren gik fra borde;
    3. i tilfælde af tab af eller skade på bagage eller ledsaget gods, på datoen for afstigning eller på den dato, hvor afstigning skulle have fundet sted, alt efter hvilken dato der er den seneste.

§ 15 Værneting, gældende lov

1. Værneting for alle retstvister, der opstår i forbindelse med transportaftalen mellem transportøren og erhvervsdrivende, for hvem transportaftalen er en del af deres virksomhed, er Husum. For alle andre tvister gælder det lovbestemte værneting.
2 Tysk lov er gældende.

Med forbehold for ændringer uden varsel

Husum, status: august 2017

Tak for din interesse i vores hjemmeside www.fjordxpress.com

Watten Fährlinien GmbH
Schiffbrücke 15
D-25813 Husum
Tlf. 0049 4841-9374617

www.watten-faehrlinien.de
info@watten-faehrlinien.de

Scroll to Top